เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


ไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
ปัญหา คือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน
การแก้ปัญหา คือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม มีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

(1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,820 หลังคาเรือน(2) ไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล


การประปา

การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล เอง และกิจการประปาของหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ และ
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง
การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไปปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้
0.01s. 0.50MB