เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม ที่เป็นถนนลาดยาง ร้อยละ 60 เป้าหมาย คือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 80 และที่เป็นถนนคอนกรีต ร้อยละ 40 เป้าหมาย คือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 60 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม มีเส้นทางคมนาคม ดังนี้

ถนนของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม จำนวน 62 สาย
สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 30 สาย ระยะทาง 8.553 กม.
แอสฟัลท์ติก จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.
ลาดยาง จำนวน 18 สาย ระยะทาง 12.625 กม.
ลูกรัง จำนวน 14 สาย ระยะทาง 13.956 กม.0.01s. 0.50MB