นายมนตรี ประยงค์ขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
084-8632589

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 49,581 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านช่องกุ่ม หมู่ที่ 2 บ้านช่องกุ่ม
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวช้าง
หมู่ที่ 5 บ้านช่องกุ่ม หมู่ที่ 6 บ้านระเบาะหูกวาง
หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 บ้านโคกไม้งาม
หมู่ที่ 9 บ้านซับมล

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของตำบลช่องกุ่มส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เชิงเขาทางตอนเหนือ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 73 % ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่อนุรักษ์ของกรมป่าไม้และอื่น ๆ ประมาณ 95,053 ไร่ มีพื้นที่การเกษตรกรรมประมาณ 28,072 ไร่ สภาพโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย อากาศร้อนชื้น ในฤดูแล้งมีอากาศร้อนจัดฤดูฝนมีปริมาณน้ำฝนปานกลาง ฤดูหนาวอากาศหนาวไม่นาน


ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของภูมิภาคนี้มักอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม ในช่วงฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่งผลให้มีฤดูกาล 3 ฤดู ได้แก่

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
ฤดูหนาวเริมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน

ประชากร
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงจำนวนครัวเรือน
1ช่องกุ่ม 254277182
2ช่องกุ่ม227225176
3ห้วยชัน632576327
4หนองหัวช้าง387372246
5ช่องกุ่ม342313197
6ระเบาะหูกวาง372343232
7บ้านหนองบัว288294172
8โคกไม้งาม363344189
9ซับมล15618799
เปลี่ยนภาษา