เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 189
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร อบต.ช่องกุ่ม142
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ115
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล115
คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงชนบท117
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ120
คู่มือการปฎิบัติงานด้านบัญชี153
คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ116
การแก้ไขคำสั่งหรือยกเลิกคำสั่ง117

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB