เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 13
แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน19
แบบแสดงตนเพื่อรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ119
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร125
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร111
แบบคำร้องทั่วไป155
แบบคำร้องทั่วไป134
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563231
แบบฟอร์มใบลา220
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง18
แบบคำร้องทั่วไป17
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ อบต.ช่องกุ่ม110
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำปี 256218
ข้อมูลร้องเรียนเจ้าหน้าที่-ปี-2562-ไตรมาส-418
ข้อมูลร้องเรียนเจ้าหน้าที่-ปี-2562-ไตรมาส-316
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ159
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ157
ข้อมูลเชิงสถิติในปีงบประมาณ 2562159
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร อบต.ช่องกุ่ม11

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB