นายมนตรี ประยงค์ขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
084-8632589

ออนไลน์ 29 คน

เยี่ยมชม 11,994 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 พ.ย. 63คำสั่งมอบหมายงานกองการศึกษาฯ แชร์  
5 พ.ย. 63คำสั่งมอบหมายงานกองช่าง แชร์  
5 พ.ย. 63คำสั่งมอบหมายงานกองคลัง แชร์  
5 พ.ย. 63คำสั่งมอบหมายงานสำนักปลัด อบต. แชร์  
10 ก.ค. 63มาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  แชร์  
19 มิ.ย. 62หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร อบต.ช่องกุ่ม แชร์  
19 มิ.ย. 62หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ แชร์  
19 มิ.ย. 62นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล แชร์  
10 มิ.ย. 62คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงชนบท แชร์  
10 มิ.ย. 62คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ แชร์  
10 เม.ย. 62คู่มือการปฎิบัติงานด้านบัญชี แชร์  
28 มี.ค. 62คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ แชร์  
12 มี.ค. 62การแก้ไขคำสั่งหรือยกเลิกคำสั่ง แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา