เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสุจิตรา ธีราภินันท์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มสำนักปลัด

 • นางสุจิตรา ธีราภินันท์

  ปลัด อบต.ช่องกุ่ม รักษราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 • นายธนภณ ศุภวิทยกุล

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • นางสาวมณีรัตน์ สังสาลี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางสาวสุภาพ ใหญ่กระโทก

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวณัฐกฤตา โคตรบรรเทา

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางวราพร งานบุญช่วย

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวดวงใจ สุวรรณกล่อม

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางชิตชนก เหล็กนางรอง

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวทิพวรรณ โอกระโทก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสุรเดช ประยงค์ขำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายกรุงชัย นิลมณี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายวิเศษ สวัสดิ์วงษ์เดช

  คนงาน

 • นางสมพร ศรีสุรีย์

  แม่บ้าน

 • นางพนม ประยงค์ขำ

  คนงาน

 • นายศิวกร พลแก้ว

  คนงาน

 • นางลำภู บุษดา

  คนงาน

 • นายจู กุลสากล

  ภารโรง

กองคลัง

 • นางสาวสงกาล บุตนุ

  นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวสงกาล บุตนุ

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นายวิทยา วิถาทานัง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวสุริรัช งานบุญช่วย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวกนกพร ประยงค์ขำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวพจน์จณี วงค์แพง

  คนงาน

 • นางสาวเกศราพร ลาภา

  คนงาน

กองช่าง

 • นายธนศักดิ์ ม่วงสอน

  นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายธนศักดิ์ ม่วงสอน

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายดำรงค์ศักดิ์ พิงผักแว่น

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายชูชาติ ประยงค์ขำ

  คนงาน

 • นายคำปอง มะไฟ

  คนงาน

 • นางลักขณา ศรีอ้วน

  คนงาน

กองการศึกษาฯ

 • นางสุจิตรา ธีราภินันท์

  ปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • -ว่าง-

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวอนันตญา งานบุญเกิด

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางนงนภัส จำปาทอง

  ครู

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องกุ่มน้อย

 • นางสาวเพชร์รัตน์ กุลวิมล

  ครูผู้ดูแลเด็ก

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องกุ่ม

 • นางจันทร์เพ็ญ โสดาราม

  ครู

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องกุ่ม

 • นางนาลอน บุญเพ็ง

  ครู

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชัน

 • นางรุ่งนภา งามรูป

  ผู้ดูแลเด็ก

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องกุ่มน้อย

 • นางทิพวรรณ ลีสี

  ผู้ดูแลเด็ก

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชัน

 • น.ส.ชนิสรา งามจั่นศรี

  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องกุ่มน้อย

 • น.ส.อนุศรา ห่ามผักแว่น

  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องกุ่ม

 • นางสุพิษ ประยงค์ขำ

  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชัน

0.02s. 1.00MB