นายมนตรี ประยงค์ขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
084-8632589

ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 49,575 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสุจิตรา ธีราภินันท์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม

  037-262530สำนักปลัด

 • นางสุจิตรา ธีราภินันท์

  ปลัด อบต. รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

  037-262530

 • นายธนภณ ศุภวิทยกุล

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • นางสาวสุภาพ ใหญ่กระโทก

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวมณีรัตน์ สังสาลี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางสาวณัฐกฤตา โคตรบรรเทา

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางวราพร งานบุญช่วย

  นักพัฒนาชุมชน

 • นายธนภณ ศุภวิทยกุล

  นักจัดการงานทั่วไปรักษาการ

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสาวดวงใจ สุวรรณกล่อม

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางชิตชนก เหล็กนางรอง

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวทิพวรรณ โอกระโทก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาววรัญญา งามบุญช่วย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายกรุงชัย นิลมณี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายพูนศักดิ์ กุ่มประสิทธิ์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)

 • นางสมพร ศรีสุรีย์

  แม่บ้าน

 • นายจู กุลสากล

  ภารโรง

 • นายวิเศษ สวัสดิ์วงษ์เดช

  คนงาน

 • นางพนม ประยงค์ขำ

  คนงาน

 • นางลำภู บุษดา

  คนงาน

 • นายศิวกร พลแก้ว

  คนงานประจำรถน้ำ

 • นายประทีป งามยุทธ

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายปรเมศวร์ อินทกุล

  คนงานประจำรถขยะ

 • -ว่าง-

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)

กองคลัง

 • นางสาวสงกาล บุตนุ

  นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  037-262530

 • นางสาวสงกาล บุตนุ

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นายวิทยา วิถาทานัง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวสุริรัช งานบุญช่วย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวกนกพร ประยงค์ขำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวพจน์จณี วงค์แพง

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • นางสาวเกศราพร ลาภา

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • นางสาวชีวรัตน์ ทองแดง

  คนงาน(แผนที่ภาษี)

กองช่าง

 • นายธนศักดิ์ ม่วงสอน

  นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

  037-262530

 • นายธนศักดิ์ ม่วงสอน

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายดำรงค์ศักดิ์ พิงผักแว่น

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายชูชาติ ประยงค์ขำ

  คนงาน

 • นายคำปอง มะไฟ

  คนงาน

 • นางลักขณา ศรีอ้วน

  คนงาน

กองการศึกษาฯ

 • นางสุจิตรา ธีราภินันท์

  ปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

  037-262530

 • นางนงนภัส จำปาทอง

  ครูรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 • นางสาวอนันตญา งานบุญเกิด

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางนงนภัส จำปาทอง

  ครูชำนาญการ

  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องกุ่มน้อย)

 • นางสาวเพชร์รัตน์ กุลวิมล

  ครูผู้ดูแลเด็ก

  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องกุ่ม)

 • นางนาลอน บุญเพ็ง

  ครู คศ.1

  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชัน)

 • นางรุ่งนภา งามรูป

  ผู้ดูแลเด็ก

  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องกุ่มน้อย)

 • นางจันทร์เพ็ญ โสดาราม

  ครู คศ.1

  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องกุ่ม)

 • นางทิพวรรณ ลีสี

  ผู้ดูแลเด็ก

  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชัน)

 • น.ส.ชนิสรา งามจั่นศรี

  ผู้ดูแลเด็ก

  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องกุ่มน้อย)

 • นางสาวอนุศรา ห่ามผักแว่น

  ผู้ดูแเลเด็ก

  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องกุ่ม)

 • นางสุพิษ ประยงค์ขำ

  ผู้ดูแลเด็ก

  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชัน)เปลี่ยนภาษา