นายมนตรี ประยงค์ขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
084-8632589

ออนไลน์ 100 คน

เยี่ยมชม 49,617 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ช่องกุ่มเมืองน่าอยู่ เคียงคู่การศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรยั่งยืน ”ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม การศึกษาและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
เปลี่ยนภาษา