เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร7212 มิ.ย. 63
ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอรัปชั่นตาม นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส461 มิ.ย. 63
ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอรัปชั่นตาม นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม114 พ.ค. 63
มาตรการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง7425 มิ.ย. 62
การจัดตั้งศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ8325 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 256212421 พ.ค. 62
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์6711 ก.พ. 62
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล652 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB