เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
มาตรการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง4925 มิ.ย. 62
การจัดตั้งศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ5625 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 25629421 พ.ค. 62
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์3611 ก.พ. 62
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล352 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB