เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ45 มิ.ย. 63
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)71 มิ.ย. 63
โครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้5012 พ.ค. 63
โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโคโรนา-19 (COVID-19)4621 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม5113 เม.ย. 63
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ปี2563249 เม.ย. 63
แบบรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)6331 มี.ค. 63
ประกาศสถานการร์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร3325 มี.ค. 63
คำสั่งจังหวัดสระแก้ว5120 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม 1720 มี.ค. 63
วันท้องถิ่นไทยประจำปี 25635919 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ โคโรนา 2019 (COVID-19)5917 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว2614 ก.พ. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 25632533 ก.พ. 63
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม4027 ม.ค. 63
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 5713 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก738 ม.ค. 63
โครงการ 7 วันอันตราย จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 938 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง9531 ต.ค. 62
ประกาศ การเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม241 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB