เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว814 ก.พ. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2563743 ก.พ. 63
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม1427 ม.ค. 63
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 713 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก128 ม.ค. 63
โครงการ 7 วันอันตราย จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 128 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง6431 ต.ค. 62
ประกาศ การเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม61 ต.ค. 62
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4230 ก.ย. 62
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย9330 ก.ย. 62
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี25624020 ก.ย. 62
การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี9018 ก.ย. 62
โครงการ"กาชาดห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่ยากไร้" จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 25624618 ก.ย. 62
การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้ยากไร้/ยากจน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปี 25629016 ก.ย. 62
กิจกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 849 ก.ย. 62
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562602 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน"5223 ส.ค. 62
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one)8420 ส.ค. 62
โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 25627011 ก.ค. 62
มาตรการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง4925 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB