เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ445 มิ.ย. 63
โครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้14412 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม9713 เม.ย. 63
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ปี2563339 เม.ย. 63
แบบรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)8131 มี.ค. 63
ประกาศสถานการร์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร4025 มี.ค. 63
คำสั่งจังหวัดสระแก้ว8520 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม 2720 มี.ค. 63
วันท้องถิ่นไทยประจำปี 25639919 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว3614 ก.พ. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 25633463 ก.พ. 63
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม4827 ม.ค. 63
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 9813 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก1168 ม.ค. 63
โครงการ 7 วันอันตราย จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 1268 ม.ค. 63
ประกาศ การเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม351 ต.ค. 62
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6330 ก.ย. 62
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย12030 ก.ย. 62
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี25627620 ก.ย. 62
การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี12818 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB