เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ

แชร์

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม 

เรื่อง  ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ

 ******************

                ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม   ได้มีคำสั่งที่  187/2562  ลงวันที่  2  ธันวาคม  2562  เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล  ราย นายวิทยา  วิถาทานัง  เป็นพนักงานส่วนตำบล  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ ปฏิบัติงาน  เลขที่ตำแหน่ง  62-3-04-4204-001 อัตราเงินเดือน  11,510  บาท  สังกัด กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม   โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่

                    บัดนี้  นายวิทยา  วิถาทานัง  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ ปฏิบัติงาน  ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ  6  เดือนแล้ว  ปรากฏว่ามีผลการทดลองปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดและมีความเหมาะสม   เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถและความประพฤติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งได้

                   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 148  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2545  จึงประกาศให้  นายวิทยา  วิถาทานัง  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ตั้งแต่วันที่  2  มิถุนายน  2563  เป็นต้นไป

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                       ประกาศ ณ วันที่  3  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

  

                                                (นายมนตรี   ประยงค์ขำ)

                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม 

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB