เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม

แชร์

                                                                                 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ

 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม

------------------------------------

                   ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง

                   อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๓๑ ประกอบข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม ดังต่อไปนี้

                   ๑.  ตำแหน่งที่แต่งตั้ง

                             คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม

                                      จำนวน  ๓  คน

๒.     วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                            ๒.๑ รับสมัครระหว่างวันที่  ๓ – ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

                                  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา

                            ๒.๒ สถานที่รับสมัคร  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม

                   ๓. การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม

                   ๔. การยื่นใบสมัคร

                            ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม  พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                            ๔.๑ ใบสมัคร

                            ๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

                            ๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                            ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา

                            ๔.๕ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษ

                            ๔.๖ สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

                    ๕. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

                            ๕.๑ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

           (๑) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขต (จังหวัด สระแก้ว/อำเภอวัฒนานคร) หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขต (จังหวัดสระแก้ว/อำเภอวัฒนานคร ) (กรณีกรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ใช้เขตจังหวัด กรณีเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลให้ใช้เขตอำเภอ)      

                                  (๒) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

                        (๓) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร

                        (๔) มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต

                            ๕.๒ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                                  (๑) ติดยาเสพติดให้โทษ

     (๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

                                  (๓) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

                                  (๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                                  (๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

                                  (๖) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

                                  (๗) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

                                  (๘) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี

                                  (๙) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน/ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม

                  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

             สุจิตรา  ธีราภินัน์

               (นางสุจิตรา  ธีราภินันท์))

             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 1.00MB