เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติราชการอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
โครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโคโรนา-19 (COVID-19)อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง สก.ถ.๒๕๐๐๗ สายบ้านหนองยาง-บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๘ บ้านโคกไม้งาม ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระซับใหญ่ สายซับใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระซับใหญ่ สายซับใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ปี2563อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
แบบรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ประกาศสถานการร์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
คำสั่งจังหวัดสระแก้วอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
วันท้องถิ่นไทยประจำปี 2563อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ โคโรนา 2019 (COVID-19)อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2563อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อ หลังคู่ ขับเลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.31s. 0.75MB