เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2563อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อ หลังคู่ ขับเลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
โครงการ 7 วันอันตราย จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
เผยแพร่บทความ เรื่อง ผมได้ทุนมหาวิทยาลัย แต่ใครเบิก/ ขอคะแนนคนไม่ได้รับคิดเลือกได้ไหม/ คนงานไปไหน/ เดือดร้อนเพราะเพื่อนบ้าน/ ขอเพื่อสู้ต่อไปอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ประกาศ การเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี2562อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
โครงการ"กาชาดห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่ยากไร้" จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้ยากไร้/ยากจน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปี 2562อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
กิจกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน"อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.32s. 0.75MB