เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนปฏิบัติการป้องกันภัย ปี2563อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564)อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
งบแสดงสถานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม ปีงบประมาณ 2562อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
แบบคำร้องทั่วไปอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
แบบคำร้องทั่วไปอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ตารางบันทึกรายรับ-รายจ่ายอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ข้อมูลเชิงสถิติในปีงบประมาณ 2562อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่มอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
แผนปฏิบัติการด้านป้องกัน ปราบปรามกมรทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตอบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB