นายมนตรี ประยงค์ขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
084-8632589

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 49,569 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 ธ.ค. 62สวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น แชร์  
16 ธ.ค. 62สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น แชร์  
16 ธ.ค. 62การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น แชร์  
28 พ.ย. 62เผยแพร่บทความ เรื่อง ผมได้ทุนมหาวิทยาลัย แต่ใครเบิก/ ขอคะแนนคนไม่ได้รับคิดเลือกได้ไหม/ คนงานไปไหน/ เดือดร้อนเพราะเพื่อนบ้าน/ ขอเพื่อสู้ต่อไป แชร์  
10 ก.ย. 62รายงานผลการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประะภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
3 ก.ย. 62รายงานผลการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี เทคนิคการผลิตสื่อ การเรียนรู้หนังสือนิทานตามบริบทท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
15 ส.ค. 62รายงานผลการอบรมการอบรมหลักสูตร "โครงการฝึกอบรมบุคลากรของท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" แชร์  
31 ก.ค. 62รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
31 ก.ค. 62รายงานผลการอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
25 ธ.ค. 61รายงานผลการอบรมตามโครงอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) ประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา