นายมนตรี ประยงค์ขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
084-8632589

ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 49,660 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 53 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
7 เม.ย. 64จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านโคกไม้งาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านโคกไม้งาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและน้ำดื่ม,อาหารกลางวัน โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.25007 สายบ้านหนองยาง-บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 8 บ้านโคกไม้งาม ตำบลช่องกุ่ม กว้าง 5 เมตร ยาว 2,150 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,750 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
22 มี.ค. 64จ้างเหมาอาหารกลางวัน,อาหารว่าง โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ยากจน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 มี.ค. 64จ้างเหมาค่าบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.25006 สายบ้านโคกไม้งาม-ถนนลาดยางสาย 3485 หมู่ที่ 8 บ้านโคกไม้งาม ตำบลช่องกุ่ม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,305 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,525 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
16 มี.ค. 64ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
15 มี.ค. 64ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
4 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.25007 สายบ้านหนองยาง-บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 8 บ้านโคกไม้งาม ตำบลช่องกุ่ม กว้าง 5 เมตร ยาว 2,150 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,750 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
4 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.25007 สายบ้านหนองยาง-บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 8 บ้านโคกไม้งาม ตำบลช่องกุ่ม กว้าง 5 เมตร ยาว 2,150 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,750 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
25 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.25007 สายบ้านหนองยาง-บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 8 บ้านโคกไม้งาม ตำบลช่องกุ่ม กว้าง 5 เมตร ยาว 2,150 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,750 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
23 ก.พ. 64จ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ม.1 บ้านช่องกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.25006 สายบ้านโคกไม้งาม-ถนนลาดยางสาย 3485 หมู่ที่ 8 บ้านโคกไม้งาม ตำบลช่องกุ่ม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,305 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,525 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
22 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.25006 สายบ้านโคกไม้งาม-ถนนลาดยางสาย 3485 หมู่ที่ 8 บ้านโคกไม้งาม ตำบลช่องกุ่ม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,305 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,525 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
17 ก.พ. 64ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่องกุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 ก.พ. 64จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ให้กับผู้ป่วยเบาหวานในเขตตำบลช่องกุ่ม ตามโครงการตรวจคัดกรองจอประสาทตา ไต เท้า ในผู้ป่วยเบาหวาน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา